HOF-scan

U wilt weten wat de stand van zaken is bij de integratie van human factors in uw (veiligheids-) organisatie. De scan helpt u bij het verkrijgen van inzicht in drie essentiële aspecten van human factors in de organisatie: het werk, uw medewerkers en uw organisatie. De scan bestaat uit drie lijsten met stellingen, één voor ieder aspect. Beantwoord heel eerlijk of u écht volledig aan een stelling voldoet en dit ook kunt bewijzen. Daarmee krijgt u een goed inzicht van de actuele situatie in uw organisatie. Stelt u zich daarbij voor dat de stellingen worden voorgelegd tijdens een certificeringsaudit. De auditor zou bij ieder punt kunnen vragen om inzage in uw managementsysteem, zoals procedures en instructies. Daarnaast zal de auditor willen weten hoe uw systeem is ontworpen en vragen om gedocumenteerd bewijs dat het in de praktijk goed wordt toegepast. Als uw managementsysteem aan alle wettelijke eisen en normen voldoet én u beschikt over de gedocumenteerde output daarvan, dan kunt u de stelling met een gerust gevoel bevestigen. U kruist dan het vakje ‘ja’ aan.

Pagina 1 van 4

Stap 1: Uw gegevens

Voer hier uw contactgegevens in. U ontvangt het resultaat van de scan ook in uw mail.

Stap 2: Het werk

Taken moeten worden ontworpen in overeenstemming met ergonomische principes, zodat rekening gehouden wordt met beperkingen in menselijke prestaties. Het afstemmen van een taak, functie of rol op een medewerker zorgt er voor dat deze niet overbelast raakt en een optimale bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. Fysieke afstemming omvat het ontwerp van de hele werkplek en werkomgeving. Mentale afstemming heeft betrekking op de informatieen besluitvormingsvereisten van het individu, net als de taakopvatting. Als de functievereisten en de capaciteiten van de werknemer niet op elkaar zijn afgestemd, bestaat de kans op ‘menselijke fouten’ bij de uitvoering van bedrijfsprocessen

Stap 3: De individuele medewerker

Mensen brengen in hun werk hun persoonlijkheid mee, inclusief persoonlijke attitudes, vaardigheden en gewoonten. Dit kunnen sterke of zwakke punten zijn, afhankelijk van de gestelde taakeisen. Individuele eigenschappen beïnvloeden gedrag vaak op een ingewikkelde en ingrijpende manier. Effecten van die eigenschappen op prestaties kunnen soms negatief zijn: zij worden niet altijd gecompenseerd door het gemaakte taakontwerp. Sommige eigenschappen, zoals persoonlijkheid, liggen vast en kunnen niet veranderd worden. Andere, zoals houding en gedrag, kunnen veranderd of verbeterd worden.

Stap 4: Uw organisatie

Organisatorische factoren hebben de grootste invloed op het gedrag van individuen en groepen, maar toch is het niet ongebruikelijk dat dit (deels) over het hoofd wordt gezien bij het ontwerp van taken, rollen en functies en bij het onderzoek naar ongevallen en incidenten. Organisaties moeten een positieve gezondheids- en veiligheidscultuur tot stand brengen. Het (veiligheids-)klimaat moet de betrokkenheid en inzet van werknemers op alle niveaus bevorderen en benadrukken dat afwijken van vastgestelde veiligheidsnormen niet acceptabel is.